Your cart

No products in the cart.

Positieve gezondheid

Een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Een gezondheidsvisie

Het denken over gezondheid en ziekte is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Lange tijd zagen we gezondheid vooral als afwezigheid van ziekte. Positieve Gezondheid kijkt juist breder. Daarbij gaat het niet om gezondheid als een statisch gegeven of een te bereiken doel. Maar om de veerkracht van mensen om zich aan te passen aan wat zich in het leven voordoet. Die meer dynamische benadering doet meer recht aan mensen en aan wat voor hen betekenisvol is.

De methode

Die brede invulling van gezondheid, is uitgewerkt in zes dimensies. Die zijn voortgekomen uit onderzoek naar wat mensen zelf verstaan onder gezondheid. Zij blijken niet alleen lichamelijke gezondheid belangrijk te vinden, maar bijvoorbeeld ook zingeving, meedoen en kwaliteit van leven.Het spinnenwebdiagram beschrijft de zes dimensies en bijbehorende aspecten. Met het spinnenweb kunnen mensen hun eigen gezondheid in kaart brengen. Ook is het een instrument dat kan worden ingezet als opmaat naar een gesprek over gezondheid en welzijn.

Steunend rationeel handelen (SRH)

Het SRH (voorheen: systematisch rehabilitatie gericht handelen) richt zich op het persoonlijk en sociaal herstel van de mensen die door ons worden begeleid. Persoonlijk herstel heeft betrekking op het verwerken van hetgeen wat gebeurd is. Je leert omgaan met de (nieuwe) kwetsbaarheid en oriënteert je op het heden en de toekomst. Sociaal herstel heeft te maken met participatie; hoe kan je meedoen in de samenleving. Wanneer je lang in zorg bent geweest dan ben je lang in de rol van patiënt of cliënt geweest en heb je vaak hulp nodig om weer jouw weg terug naar de samenleving te vinden. Ook van de kant van de samenleving vraagt dit veel, zoals acceptatie en gastvrijheid. Daarom richten we ons niet alleen op de cliënt, maar ook op zijn of haar omgeving.

De basisprincipes van het SRH vatten we samen als: presentiegericht, herstelgericht en krachtgericht. Bij presentiegericht werken denk je aan het werken vanuit een gelijkwaardige relatie.

De begeleider sluit aan op het herstelproces van de cliënt en ondersteunt de cliënt op bescheiden maar gepaste wijze.  Hierbij richt de begeleider zich op het bieden van ondersteuning bij het persoonlijke en sociale herstelproces. Bij krachtgericht werken zoeken we naar versterking van de mogelijkheden in jou als cliënt en in jouw (natuurlijke) omgeving die een bijdrage kunnen leveren aan het herstel- of ontwikkelingsproces.

Voor wie

SRH is ontwikkeld voor mensen die tijdelijk of langdurig professionele ondersteuning nodig hebben. Hun behoefte aan deze begeleiding en zorg is soms complex, meestal omdat er meerdere dingen door elkaar lopen, zoals een psychische aandoening, een verstandelijke beperking, werkloosheid, een verslaving, schulden, een complexe gezinssituatie of sociaal isolement. SRH is gebaseerd op principes van relationele zorg, kracht-, herstel- en omgevingsgericht werken. Herstel ondersteunende zorg is tegenwoordig de overkoepelende term voor allerlei vormen van zorg die het persoonlijk en maatschappelijk herstel ondersteunen.

Onder persoonlijk herstel verstaan we het eigen proces van iemand om te herstellen van ontwrichtende ervaringen, de eigen identiteit terug te vinden, weer zelfregie en autonomie te verkrijgen en vaardigheden en zelfvertrouwen te herwinnen. Er is een verbinding met sociaal en maatschappelijk waarbij het gaat om het (weer) vervullen van betekenisvolle sociale relaties en het realiseren van een goede woon-, werk- en inkomenssituatie. Bij SRH wordt er tegelijkertijd aan persoonlijk en maatschappelijk herstel gewerkt. De SRH-methodiek helpt om een relatie op te bouwen en te onderzoeken wat iemand daadwerkelijk helpt om zijn kwaliteit van leven te verhogen. Deze ondersteuning is enerzijds gericht op wat nodig is
in verband met kwetsbaarheid en anderzijds op het ontwikkelen en benutten van krachten.

SRH is relationele en krachtgerichte zorg waarin op een methodische wijze gewerkt wordt aan het versterken van de mogelijkheden van de cliënt en de kwaliteit van herstelondersteunende
omgevingen (sociale en fysiek). Onder methodisch handelen wordt verstaan op een systematische wijze aansluiten, in beeld brengen, leren begrijpen, doelen stellen, plannen maken, uitvoeren en zo nodig bijstellen. De aanpak bestaat uit 6 stappen.

De methodische cyclus

  1. Opbouwen en onderhouden van een ‘werkzame’ relatie;
  2. Verzamelen van informatie;
  3. Cliënt helpen wensen te formuleren, keuzes te maken en doelen te stellen;
  4. Cliënt helpen een Persoonlijk Plan te maken (inclusief Ondersteuningsplan);
  5. Plan helpen uitvoeren;
  6. Proces volgen; leren van ervaringen, evalueren en bijstellen.